Jelen Adatvédelmi tájékoztatóban a SuperGym Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) az Edzőterem vendégei, valamint honlapjának és facebook oldalának látogatóit (a továbbiakban: Érintettek, Felhasználók) számára ismerteti a személyes adataik kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseket, valamint a vendégek ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit.

Az Adatvédelmi tájékoztató SuperGym Kft. Edzőtermében (címe: 1065 Budapest, Hajós utca 25. sz.), valamint az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon van elhelyezve.

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget olyan weboldalak tartalmáért, mely weboldalakat nem ő üzemeltet, de a Weboldalról link mutat oda, vagy azokról mutat link az Adatkezelő Weboldalára.

Az Adatvédelmi tájékoztató bármikor módosításra kerülhet, így az Érintettek kötelesek ellenőrizni a Weboldalt, hogy az esetleges változásokról tudomást szerezzenek.

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel az Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatosan az Adatkezelővel a +36 70 507 4404 telefonszámon vagy a 1supergym@gmail.com e-mail címen veheti fel a kapcsolatot.

 1. Az adatkezelő adatai

Név: SuperGym Kft.

Székhely: 1066 Budapest, Jókai u. 26. földszint)

Cégjegyzékszám: 01-09-950480

Adószám: 23047372-2-42

Képviseli: Cseh Gábor, ügyvezető

Telefonszám: +36 70 507 4404

E-mail: 1supergym@gmail.com

Honlap: www.supergym.hu

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

- Az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 1. Fogalmak

„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

„Adatkezelő munkatársa”: az Adatkezelővel munka-, megbízási vagy egyéb jogviszonyban lévő olyan természetes személy, aki feladatai ellátása során személyes adatokkal kerül kapcsolatba

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

„Érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

„Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. Személyes adatok kezelése
 • Tagsági regisztráció (bérletek és napi jegyek kiállítása)

Tagsági regisztráció kizárólag személyesen történik az Edzőteremben.

A regisztrációs lap kitöltése során szükséges megadni a nevet, a lakcímet, a születési időpontot, az e-mail címet és a telefonszámot.

Az adatkezelés célja: edzőtermi tagság regisztrálása, részvétel az edzéseken, kapcsolattartás

A kezelt adatok: név, születési időpont, lakcím, e-mailcím, telefonszám

Az adatkezelés jogalapja:

 • A név, születési időpont és lakcím esetében az Edzőterem használatával kapcsolatos szerződés teljesítése
 • Az e-mailcím, telefonszám esetében az Érintett hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amelyet az Érintett a 1supergym@gmail.com e-mailcímen jelezhet.

Az adatkezelés módja, tárolása: az adatok kizárólag papíralapon kerülnek rögzítésre, a kitöltött regisztrációs lap zárható szekrényben kerül tárolásra

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Edzőterem használatára vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 6 hónap, amennyiben ezen idő alatt nem történik új szerződéskötés.

A GDPR rendelkezései alapján 16 éven aluliak személyes adatai saját hozzájárulásuk alapján nem kezelhetőek. A regisztráció során a nyilatkozaton szereplő születési idő valódiságáért kizárólag a vendég felelős. Amennyiben a vendég a 16. életévét még nem töltötte be, úgy a vendég szüleinek hozzájárulása szükséges a személyes adatok kezeléséhez.

 • Egészségi állapottal kapcsolatos adatkezelés

A szolgáltatás igénybevétele előtt az Érintett egészségügyi adatokat közölhet az Adatkezelő munkatársával.

Az adatkezelés célja a szolgáltatás személyre szabott biztosítása, kapcsolattartás

Kezelt adatok: név, egészségi állapottal kapcsolatos adat

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés módja, tárolása: a feltétlenül szükséges adatok papíralapon kerülnek rögzítésre, a kitöltött adatlap zárható szekrényben kerül tárolásra

Az adatok továbbítása: kizárólag akkor, ha ahhoz a továbbítás címzettjének ismeretében az Érintett kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult, vagy életveszély esetén vagy ha ezen adatok továbbítása törvényi kötelezettség

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Edzőterem használatára vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 6 hónap, amennyiben ezen idő alatt nem történik új szerződéskötés.

 • All You Can Move (AYCM) kártya használata

Az Edzőteremben AYCM kártya használatára van lehetőség, mellyel kedvezmények vehetők igénybe. A kedvezmény igénybevételének jogosságát az AYCM rendszerén keresztül kell ellenőrizni, amelyhez adatokat kell továbbítani az AYCM szolgáltatást üzemeltető AYCM Magyarország Kft. (székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 11. II. em. 1., cégjegyzékszám: 01-09- 698597, adószám: 12688621-2-41, képviseli: Kecskés Csaba és Kissné Polgár Tünde ügyvezetők együttesen, e-mail: info@aycm.hu, telefon: +36 1 445 1563, web: www.aycm.hu)

részére. Az Az AYCM Magyarország Kft. ebben esetben Adatfeldolgozónak minősül.

Az adatkezelés célja: az edzőtermi szolgáltatással kapcsolatos kedvezmény igénybevétele jogosságának ellenőrzése

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos további információ az AYCM Magyarország Kft. tájékoztatójában – https://allyoucanmove.hu/content_files/adatkezelesi_tajekoztato.pdf - olvasható.

 • Facebook oldal

Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, a https://www.facebook.com/supergym1.hu oldalon.

A Facebook közösségi portálon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak Facebook oldalon történő megosztása, publikálása. A Facebook oldal segítségével az Érintett tájékozódhat a legújabb akciókról.

A kezelt adatok: Érintett neve, fotója, e-mail címe, egyéb adata, Érintett Facebook oldalon keresztül küldött üzenete, Érintett általi értékelés

Az Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az Érintett Felhasználó hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

Az Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti a facebook.com közösségi portál szabályai szerint.

Adatkezelő Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi portálokkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen közösségi portálokon történő közzétételt is.

Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, Adatkezelő mindig kikéri az Érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

 • Kamerás megfigyelés

Az Adatkezelő az Edzőterem területén kamerarendszert üzemeltet.

Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, emberi élet, testi épség védelme

A kezelt adatok: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő)

Az adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás (a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény)

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

- Ha felvétel nem kerül felhasználásra, a rögzítéstől számított 3 nap elteltével törlésre kerül

- Amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság azt ne semmisítse meg, ám a megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30 nap elteltével törlésre kerül

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel fent meghatározott törlési idején (3 napon vagy 30 napon) belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelemről a lehető legrövidebb időn belül az Adatkezelő ügyvezetője dönt. Ezt követően a megjelölt felvételt ki kell menteni és gondoskodni kell annak megfelelő őrzéséről.

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvétel törlésre kerül.

Az adatok megismerésére jogosult: a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő ügyvezetője ismerheti meg

A kamerák elhelyezkedése, az általuk megfigyelt terület, vagy tárgy:

Az Edzőteremben összesen 32 kamera működik:

- a bejáratnál 2 db

- a váróban 2 db

- a recepción 3 db

- a kardió részlegen 3 db

- a konditerem első részében 8 db

- a konditerem hátsó részében 8 db

- a wellnessben 2 db

- az I. táncteremben 2 db

- a II. táncteremben 2 db

került elhelyezésre.

 1. Adatvédelem

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Érintettek személyes adataihoz történő hozzáférés korlátozott, így azokhoz csak azon munkatársaink, illetve edzőink férnek hozzá, akiknek munkája megköveteli, mivel csak így lehet nyomon követni, hogy ténylegesen kik jelentek meg az egyes edzéseken.

 1. Adatvédelmi incidens kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásra jutástól be kell jelenteni az illetékes adatvédelmi hatóságnak.

Ha természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az adatvédelemmel kapcsolatosan felmerülő kérdésekkel az alábbi hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 • Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
 • Telefon: +36-1/39-11-400
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal: www.naih.hu
 1. Az Érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Személyes adatai kezelésével kapcsolatosan az alábbi – GDPR által is nevesített – jogok illetik meg:

 • A hozzájárulás visszavonásához való jog

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármely időpontban visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 • Tájékoztatáshoz való jog (hozzáférési jog)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 • ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt. legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Érintettet a fentiekben felsorolt információkról.

 • Az adatok helyesbítéséhez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 15 napon belül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 • Az adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor

A személyes adat nem törölhető, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében (így például a számlázási adatok megőrzése céljából), illetve közérdekből;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a fentiekben hivatkozott valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 • az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
  • A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben:

 • Ha az adatkezelés jogalapja kizárólag az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, kivéve a kötelező adatkezelés esetét. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

- Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett hozzájárulása nélkül. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

- Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Kamerás Adatvédelmi Tájékoztató

A SuperGym Kft. (székhely: 1066 Budapest, Jókai u. 26. földszint, cégjegyzékszám:01-09-950480, ügyvezető: Cseh Gábor), mint Adatkezelő edzőtermében elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet.

Az Adatkezelő jelen Kamerás Adatvédelmi Tájékoztató útján tájékoztatja az Érintetteket (vendégek, munkavállalók, szállítók, látogatók, a továbbiakban: Érintettek) az adatkezelésről.

A kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő)

Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, emberi élet, testi épség védelme

Az adatkezelés jogalapja: a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) 32. §

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

- Ha felvétel nem kerül felhasználásra, a rögzítéstől számított 3 nap elteltével törlésre kerül

- Amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság azt ne semmisítse meg, ám a megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30 nap elteltével törlésre kerül

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel fent meghatározott törlési idején (3 napon vagy 30 napon) belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelemről a lehető legrövidebb időn belül az Adatkezelő ügyvezetője dönt. Ezt követően a megjelölt felvételt ki kell menteni és gondoskodni kell annak megfelelő őrzéséről.

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvétel törlésre kerül.

Az adatok megismerésére jogosult: a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő ügyvezetője ismerheti meg

A kamerák elhelyezkedése, az általuk megfigyelt terület, vagy tárgy:

Az Edzőteremben összesen 32 kamera működik:

- a bejáratnál 2 db

- a váróban 2 db

- a recepción 3 db

- a kardió részlegen 3 db

- a konditerem első részében 8 db

- a konditerem hátsó részében 8 db

- a wellnessben 2 db

- az I. táncteremben 2 db

- a II. táncteremben 2 db

került elhelyezésre.

Az Érintettek az jogai

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • a kamerák felvételeinek törlését vagy zárolását.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg esetileg.

A személyes adatot törölni kell, ha

- kezelése jogellenes;

- az Érintett kérése esetén;

- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot tartalmazó felvételt,

 • ha az Érintett ezt megőrzési időn belül kéri, vagy
 • ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit, vagy
 • ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Adatkezelő jogos érdekeit

Az így zárolt felvétel kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti a felvétel zárolására vonatkozó lényeges információkat, így különösen a zárolás okát és jogalapját, a felvétel esetleges felhasználásának körülményeit, zárolás várható idejét, a felvétel zárolásával érintett személyeket, amennyiben ezek ismertek.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt kép-vagy kép- és hangfelvételt, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A SuperGym Kft. elérhetőségén (postacím: 1066 Budapest, Jókai u. 26. földszint, e-mail cím: 1supergym@gmail.com) írásos tájékoztatás kérhető a kamerával készített felvételről.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül megadja a kért tájékoztatást.

Adatbiztonsági intézkedések

A SuperGym Kft. megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a kamerák által rögzített felvételeken szereplő személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.